raty przez internet leasing przez internet
 • Przechowalnia 0
 • Szybki kontakt
    Zadzwoń i zapytaj o cenę !

      kom:
  603-80-10-33

    e-mail: biuro@dronado.pl

   Najlepsze ceny na rynku 
     Miła i przyjemna obsługa !


   iRaty/iLeasing
   i-Raty - raty online
   i-Leasing - leasing online
   Fotopułapka
   Fotopułapka to mała kamera cyfrowa, która służy do monitorowania np magazynu, składu drewna czy parku maszynowego. Znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność ochrony mienia.

   Obudowa kamery jest najczęściej w kolorze moro, pozwala na dokładne wtopienie się w naturalne środowisko, dzięki czemu jest niezauważalna.
   Obserwację w nocy zapewnia lampa podczerwieni, która jest niewidoczna dla oka ludzkiego. Elektronika urządzenia umożliwia konfigurację kamery, np jej czasu pracy, zapis materiału filmowego i zdjęciowego. Niektóre modele mają możliwość wysyłania email i mms ze zdjęciami natychmiast po zarejestrowaniu wydarzenia.

   Fotopułapka
    znajduje zastosowanie w monitoringu dzikich wysypisk, stosów drewna a także posesji. Zapewnia wykonywanie wysokiej jakości zdjęć zwierzyny.

   Wszystkie dostępne modele znajdują się pod zakładką Fotopułapki.
   Znajdziesz nas:


      

   Nasz Blog
   Znalezione obrazy dla zapytania our blog

   Regulamin

   1. Postanowienia ogólne

    

   1.1. Sklep internetowy dronado.pl, zwany dalej „Sklepem internetowym”, prowadzony jest przez firmę Techno Dron Irena Żółkoś, wpisaną do Centalnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Krakowska 132/103, 38-400 Krosno ,posiadającym adres e-mail: biuro@dronado.pl, identyfikującym się numerem NIP 6841103641, zwanego dalej „Sprzedającym”.

   1.2. Sprzedający świadczy usługi w zakresie sprzedaży profesjonalnego sprzętu do filmowania i zdjęć z powietrza, monitorowania oraz rejestrowania obiektów ruchomych oraz zabawek, prezentowanych na stronach Sklepu internetowego, zwanych dalej „Towarem”, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

   1.3. Regulamin sklepu internetowego dronado.pl, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t. ). Regulamin udostępniany jest Klientom przed zawarciem umowy nieodpłatnie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.dronado.pl, w stopce strony pod linkiem o nazwie Regulamin (http://dronado.pl/sklep-internetowy-regulamin-sklepu-program-sklep-oprogramowanie-sklepy-internetowe-inf-4.html). Klient ma prawo Regulamin ten pobrać i sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.

   1.4. „Klientem” w rozumieniu Regulaminu jest dokonująca zamówienia lub rejestrująca swoje konto w ramach Sklepu internetowego pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, przy czym „konsument”oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że aktualnie obowiązująca treść art. 22(1) Kodeksu cywilnego stanowi inaczej.

   1.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu, użycia przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, umożliwiającej odbiór wiadomości e-mail. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania Sklepu internetowego przy użyciu następujących przeglądarek:

   Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub 

   Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

   Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

   Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

   Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy.

   Dodatkowo minimalna rozdzielczość ekranu, pozwalająca na wygodne przeglądanie stron Sklepu internetowego to 1024x768 pikseli.

   1.6. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich, zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym dostarczanie za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym, jest zakazane.

   2. Dokonywanie zakupów 

   2.1. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym możliwe jest w każdym dniu i o dowolnej porze, z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówień złożonych poza normalnymi godzinami roboczymi (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, godz. 9.00 – 16.00) rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym.

   2.2. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Klienta stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron.

   2.3. Złożenie zamówienia jest możliwe po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym, które następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, dostępnego w zakładce Zarejestruj się (http://dronado.pl/login.php?#jestem_nowy), lub bez rejestracji.  Rejestracja w Sklepie internetowym nie obliguje Klienta do złożenia żadnej minimalnej ilości zamówień.

   2.4. Udzielenie przez Klienta wszelkich informacji, w tym dotyczących jego danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże zaniechanie podania informacji, oznaczonych jako wymagane, spowoduje, iż konto nie będzie mogło zostać zarejestrowane, lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

   2.5. W celu wysłania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient:

   otwiera stronę internetową www.dronado.pl

   opcjonalnie - loguje się do swojego konta, dostępnego w zakładce Zaloguj się

   kierując się zawartymi na stronie informacjami oraz wyświetlanymi komunikatami, dokonuje wyboru Towaru, poprzez dodanie poszczególnych pozycji do koszyka, ilości zamawianych sztuk, a także dokonuje wyboru sposobu dostawy i płatności spośród oferowanych przez Sprzedającego,

   akceptuje przedstawione mu podsumowanie wybranego Towaru, sposobu i kosztu płatności oraz sposobu i kosztu dostawy, oraz składa zamówienie na dostarczenie mu Towarów umieszczonych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty,

   2.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, a także zobowiązanie do dokonania zapłaty za zamówiony Towar oraz pokrycia uzgodnionych kosztów transakcji.

    2.7. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedający potwierdza wszystkie istotne elementy zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a także sprawdza dostępność zamówionego Towaru. W przypadku wyczerpania zapasów Towaru, na który Klient złożył zamówienie, Sprzedający informuje o tym fakcie Klienta e-mailem. Sprzedający może także zaproponować wydłużony czas oczekiwania na dostawę zamówionego przez Klienta Towaru. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę Towaru. W razie braku odpowiedzi ze strony Klienta, zamówienie zostanie anulowane.

   2.8. Potwierdzenie dostępności Towaru i skierowania zamówienia do realizacji następuje wraz z prośbą o dokonanie zapłaty poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zgodnie z którą Sprzedający zobowiązuje się doręczyć Klientowi Towar i przenieść na Klienta jego własność, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę oraz pokryć uzgodnione koszty transakcji.

    2.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

    

   1. Dostawa Towaru

    

   3.1. Dostawa Towarów odbywa się w sposób przez Klienta wybrany w czasie dokonywania zamówienia. Koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w czasie składania zamówienia oraz potwierdzone w e-mailu, o którym mowa w punkcie 2.7 powyżej.

   3.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego zapłaty za Towar wraz z uzgodnionymi kosztami transakcji – w przypadku płatności przelewem, lub licząc od dnia złożenia i potwierdzenia zamówienia – w przypadku płatności przy odbiorze. Termin ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w punkcie 2.7. powyżej, w której Klient zaakceptuje wydłużony termin dostawy.

   3.3. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić jej stan, celem umożliwienia wszczęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej u przewoźnika. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem doręczyciela odpowiedni protokół oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego, przesyłając mu kopię ww. protokołu.

    

   1. Płatności.

    

   4.1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony Towar, wykorzystując jeden ze podanych sposobów, w opcjach widocznych w procesie składania zamówienia.

   4.2. Ceny Towarów podawane są w polskiej walucie i zawierają kwotę podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów związanych z wybranym sposobem płatności, o których Klient informowany jest osobno, najpóźniej na początku składania zamówienia.

   4.3. Do każdego zamówienia dostarczany jest dowód zakupu w formie faktury zakupowej.

    

   1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

    

   5.1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia doręczenia Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz jego realizacji, a także formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dostępne są w zakładce: Odstąpienie od umowy sprzedaży (odstapienie-od-umowy).

   5.2. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z punktem poprzedzającym, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, przy czym Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w wysokości odpowiadającej najtańszemu, zwykłemu sposobowi dostarczenia, oferowanemu przez Sprzedającego, a Klient zwraca Sprzedającemu Towar, na następujący adres:

   Techno Dron
   ul. Stepowa 9D
   30-698 Kraków

   lub inny, podany wcześniej przez Sprzedającego. 

   5.3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Klienta.
   5.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

   5.5. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku Klientów niebędących konsumentami, a w przypadku konsumentów - w przypadkach umów sprzedaży:

   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – powyższe dotyczy np. akumulatorów wymagających niezwłocznego sformatowania;

   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   zawartej w drodze aukcji publicznej;

   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   5.6. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

    

   1. Reklamacje

    

   6.1. Sprzedający ma prawny obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

   6.2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta tytułem rękojmi, za wady fizyczne i prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie i na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

   6.3. Klienci będący konsumentami składają reklamacje Sprzedającemu w dowolnej, wybranej przez siebie formie, umożliwiającej Sprzedającemu zapoznanie się z treścią reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie, na czym polega wadliwość Towaru oraz żądanie Klienta.

   6.4 Klient powinien zawiadomić Sprzedającego o wadzie Towaru przed upływem roku od jej stwierdzenia, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi, pod rygorem utraty uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi, z zastrzeżeniem punktu 6.5 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Dla Klientów będących konsumentami, bieg terminu do zawiadomienia Sprzedającego o wadzie nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi.

   6.5. Jednakże Kupujący niebędący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

   6.6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

   Obniżenie ceny nastąpi w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

   6.7. Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

   6.8. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.

   6.9. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonym od dnia doręczenia mu reklamacji Klienta, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. W przypadku zasadności reklamacji, Sprzedający informuje o tym Klienta, podając także czas oczekiwania, w ciągu którego żądania Klienta zostanie spełnione. Sprzedający spełnia żądanie Klienta w najkrótszym możliwym czasie, nie dłuższym niż podany Klientowi w informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

   6.10 Klient odsyła reklamowany Towar na adres podany przez Sprzedającego w zależności o rodzaju produktu do właściwego działu serwisowego. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

     

   1. Gwarancja jakości

   7.1. Sprzedający udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie Towaru, wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wynosi 1 rok, chyba że opis Towaru podany w ofercie, na podstawie której zawarto umowę sprzedaży, stanowi inaczej. W takim przypadku okres gwarancji jest zgodny z informacją zawartą w ofercie. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru Towaru przez Klienta.

   7.2. Gwarancja obejmuje wyłącznie usterki części wynikające z wady produkcyjnej Towaru i może być realizowana wyłącznie na terytorium RP.

   7.3. Gwarancja nie dotyczy usterek wynikających z nieprawidłowego montażu, z użytkowania Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, z zaniedbania ze strony użytkownika ani ze zużycia.

   7.4 Zgłoszenie wady Towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady oraz dostarczenia wadliwego Towaru wraz z dowodem jego zakupu w sklepie Sprzedającego. Oświadczenie Klienta o zgłoszeniu wady powinno zawierać wskazanie, na czym polega wadliwość Towaru.

   7.5. Wadliwy Towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom jego ochrony podczas transportu.

   7.6. Koszt dostarczenia Towaru do serwisu Sprzedającego pokrywa Sprzedający, w zakresie najtańszego z dostępnych dla danego Towaru kosztów transportu. Koszty dostarczenia przesyłki zwracane są po uznaniu reklamacji za zasadną. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy reklamacja jest w sposób oczywisty nieuzasadniona.

   7.7. Klient powinien dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku, będącym częścią składową Towaru, gdyż mogą one zostać utracone w wyniku naprawy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, które znajdowały się w pamięci Towaru,  dostarczonego do  Sprzedającego.

   7.8 W razie stwierdzenia wady Towaru, Klientowi przysługują następujące uprawnienia z tytułu gwarancji:

   naprawa Towaru, lub, gdy będzie to niemożliwe albo bardzo utrudnione:

   wymiana Towaru na nowy, a gdy także to będzie niemożliwe albo bardzo utrudnione

   obniżenie ceny lub jej zwrot za zwrotem Towaru.

   7.9. Naprawiony lub wymieniony Towar, Sprzedający dostarcza Klientowi rzecz na swój koszt do miejsca wydania Towaru przy zakupie.

   7.10. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie:

   a. po upływie okresu gwarancji;

   b. w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany Towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Sprzedający;

   c. w przypadku eksploatacji Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Sprzedającego i producenta Towaru;

   d. w przypadku braku odpowiedniej konserwacji Towaru;

   e. w przypadku, gdy uszkodzenia lub wady Towaru powstały na skutek:

   - szkodliwego promieniowania,

   - jakiegokolwiek urazu mechanicznego,

   - zwarcia instalacji elektrycznej;

   f. w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych Towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację Towaru.

   7.11. Sprzedający rozpatruje reklamację i wykonuje swoje obowiązki, z niej wynikające, w następujących terminach:

   niezwłocznie, nie później niż w terminie 45 dni, jeżeli wada może być zdiagnozowania przez Sprzedającego,

   niezwłocznie, nie później niż w terminie 180 dni, jeżeli zdiagnozowanie wady wymagać będzie uzyskania opinii producenta Towaru, co do charakteru wady oraz możliwości jej naprawy.

   7.12. W przypadku, gdy uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmują stwierdzonej usterki, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Klienta. W tym wypadku Klient może zlecić Sprzedającemu naprawę Towaru za odpowiednią opłatą. Koszt naprawy zostanie przedstawiony Klientowi po rozpoznaniu przez serwis Sprzedającego, albo producenta, źródła usterki.

   7.13. Kupujący zobowiązany jest do odbioru naprawionej Towaru, wydanej mu przez Sprzedającego zgodnie z punktem 7.9. powyżej, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty poinformowania Klienta o gotowości Towaru do odbioru. Po upływie tego terminu Sprzedający uprawniony będzie do potraktowania przedmiotowego Towaru, jako porzuconego w zamiarze wyzbycia się własności, w rozumieniu art. 180 k.c.

   7.14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

   7.15.  Gwarantem dronów Yuneec jest przedsiębiorstwo Yuneec Europe Gmbh, Nikolaus-Otto-Straße 4, 24568 Kaltenkirchen, NIEMCY. Czas trwania gwarancji 24/6 miesięcy na obszarze Europy (Warranty Yuneec). Yuneec Europe Gmbh gwarantuje usunięcie wad fabrycznych urządzeń. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (dotyczy konsumentów). Czas rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych oraz ich realizacji określa Yuneec Europe Gmbh i wynosi minimum 21 dni.


   8. Ochrona danych osobowych

   8.1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu dronado.pl jest Irena Żółkoś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Techno Dron Irena Żółkoś z siedzibą w Krośnie, będący Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

   8.2.  Dane osobowe Klientów są przechowywane oraz przetwarzane przez Sprzedającego w celu:

   -świadczenia usługi konta w Sklepie internetowym;
   -realizacji zamówienia;
   -dostarczenia przesyłki;
   -kontaktu z Klientem;
   -realizacji reklamacji/gwarancji;
   -płatności

   na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997  o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.  ). Dane osobowe przetwarzane są przez okres konieczny do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędy Sprzedającym a Klientem, a w przypadku przetwarzania danych na cele świadczenia usługi konta w Sklepie internetowym  - przez okres prowadzenia konta na rzecz Klienta, aż do momentu likwidacji konta na żądanie Klienta.

   8.3. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w procesie rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym, gdyż bez ich przekazania umowa nie będzie mogła zostać zrealizowana.

   8.4. Klienci, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego, mają prawo do:

   -dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   - przenoszenia danych osobowych;
   - cofnięcia zgody na przetwarzanie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniosek należy kierować na adres siedziby Sprzedającego lub na adres mailowy: biuro@dronado.pl
   - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   8.5. Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Klientów Sklepu internetowego bez ich uprzedniej zgody podmiotom trzecim. Sprzedający przekazuje jednak dane osobowe Klientów podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, w szczególności firmie kurierskiej, firmie realizującej płatność oraz w zakresie wymaganym prawem podmiotom wskazanym przez ustawodawcę.

   8.6. Sprzedający przetwarza oraz chroni dane osobowe Klientów na zasadach określonych prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), a także zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

    

   9. Postanowienia końcowe

    

   9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.

   9.2 Konsument uprawniony jest także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl., a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

   9.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

   9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

   9.5. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego można składać na adresy podane w zakładce Kontakt (http://dronado.pl/kontakt-inf-19.html).

   9.6. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.

   9.7. Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2016 r. Sprzedający może zmienić Regulamin, informując o wprowadzonych zmianach Klientów z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie opublikowania na stronie Sklepu internetowego, wraz z tekstem nowej wersji Regulaminu. Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

    

   ...jest pusty

   Rowerek trójkołowy Mini Cooper - czerwony
   Netto: 459,52 zł
   Brutto: 565,21 zł
   Rower dziecięcy MINI - czerwony
   Netto: 603,79 zł
   Brutto: 742,66 zł
   Gokart BERG Buddy John Deere
   Netto: 1 021,80 zł
   Brutto: 1 256,82 zł
   Gokart Berg Buddy - BMW Street Racer
   Netto: 1 158,04 zł
   Brutto: 1 424,39 zł
   Rower dziecięcy MINI - srebrny
   Netto: 603,79 zł
   Brutto: 742,66 zł
   Rowerek trójkołowy BMW - biały
   Netto: 335,36 zł
   Brutto: 412,49 zł
   Oferta reklamowa
   Gokart Berg
   Gokart Berg to niezawodny i doskonale zaprojektowany produkt holenderskiej firmy Berg.

   Produkt ten cieszy się ogromnym uznaniem wśród klientów zarówno tych najmłodszych jak i dorosłych.
   Berg produkuje całą gamę modeli dostosowanych do różnych warunków terenowych. Gokart jest pojazdem na pedały ale w ofercie firmy Berg są też modele hybrydowe z napędem elektrycznym.

   Firma zadbała również o relaks dla całej rodziny projektując model dla rodziców oraz dwójki dzieci.

   Gokart Berg to produkt o wysokiej jakości, mocny i niezawodnych w każdych warunkach. 

   Zachęcamy więc do otwarcia zakładki Gokart Berg w celu zapoznania się z pełną ofertą.

   Dronado
   Współpracujemy:
   Akceptuję
   Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.